Decyzja Europejskiego Banku Centralnego zgodna z oczekiwaniami

Europejski Bank Centralny utrzymał referencyjną stopę refinansową na poziomie 0 procent podczas kwietniowego posiedzenia i powtórzył, że spodziewa się, że kluczowe stopy procentowe pozostaną na rekordowo niskich poziomach przynajmniej do końca 2019 r. W obliczu obaw o globalny wzrost. Bank centralny zobowiązał się również do reinwestowania środków pieniężnych z zapadających obligacji przez dłuższy okres.

Szczegółowe informacje na temat kluczowych warunków nowej serii dłuższych operacji refinansujących (TLTRO) zostaną przekazane na jednym z najbliższych posiedzeń EBC. W szczególności ceny nowych operacji TLTRO-III będą uwzględniać dogłębną ocenę opartego na bankach kanału transmisji polityki pieniężnej, a także dalszy rozwój perspektyw gospodarczych. W kontekście regularnej oceny, EBC rozważy również, czy zachowanie korzystnych implikacji ujemnych stóp procentowych dla gospodarki wymaga złagodzenia ewentualnych skutków ubocznych sektora bankowego, jeśli takie wystąpią.

Informacje, które napłynęły od czasu ostatniego posiedzenia Rady Prezesów na początku marca, potwierdzają wolniejsze tempo wzrostu w bieżącym roku. Chociaż istnieją oznaki, że niektóre czynniki osłabiające wzrost gospodarczy zanikają, globalne problemy nadal wpływają na rozwój strefy euro. Utrzymywanie się niepewności związanej z czynnikami geopolitycznymi, groźbą protekcjonizmu i słabości na rynkach wschodzących pozostawia niewiadomą co do nastrojów gospodarczych. Jednocześnie dalsze wzrosty zatrudnienia i rosnące płace nadal wspierają odporność europejskiej gospodarki oraz stopniowo rosnącą presję inflacyjną. Niemniej jednak europejski bank podkreśla, że niezbędna jest wystarczająca ilość środków pieniężnych, aby zapewnić korzystne warunki finansowania aby wspierać ekspansję gospodarczą, a tym samym zapewnić, że inflacja pozostanie na trwałej ścieżce docelowej tj. poniżej 2% w średnim okresie. Prognozy EBC dotyczące podstawowych stóp procentowych, wzmocnione przez reinwestycje znacznych zasobów nabytych aktywów i nowej serii TLTRO, dostarczają znaczącego bodźca polityki pieniężnej.


Co to w praktyce oznacza? Realny PKB strefy euro wzrósł w czwartym kwartale 2018 r o 0,2%, kwartał do kwartału, po wzroście o 0,1% w trzecim kwartale. Napływające dane są nadal słabe, szczególnie dla sektora produkcyjnego, głównie ze względu na spowolnienie popytu zewnętrznego, które spotęgowały niektóre czynniki sektorowe. Ponieważ wpływ tych czynników okazuje się być trwalszy, spodziewany jest wolniejszy wzrost w tym roku. Oczekuje się, że wpływ tych niekorzystnych czynników będzie się jednak zmniejszał. Ekspansja strefy euro będzie nadal wspierana korzystnymi warunkami finansowania, dalszymi wzrostami zatrudnienia i rosnącymi płacami oraz trwającym – choć nieco wolniejszym – rozszerzeniem działalności globalnej. Ryzyko związane z perspektywami niskiego wzrostu w strefie euro nadal jest wysokie głównie z powodu utrzymującej się niepewności związanej z czynnikami geopolitycznymi, groźbą protekcjonizmu i słabości na rynkach wschodzących.

Według wstępnych szacunków Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro wyniosła w marcu 2019 r. 1,4%, po odczycie 1,5% w lutym, odzwierciedlając głównie spadek w sektorze żywności, usług i inflacji cen towarów przemysłowych nieenergetycznych. Na podstawie bieżących cen kontraktów terminowych na ropę inflacja zasadnicza prawdopodobnie spadnie w nadchodzących miesiącach. Miary inflacji bazowej pozostają ogólnie wyciszone, ale presja na koszty pracy nasiliła się i rozszerzyła dzięki wysokiemu poziomowi wykorzystania mocy produkcyjnych i zaostrzeniu rynków pracy. Przewiduje się, że inflacja bazowa wzrośnie w średnim okresie, wspierana przez nasze działania w zakresie polityki pieniężnej, trwającą ekspansję gospodarczą i wzrost płac.

 • Profitum Wealth Management Sp. z o.o.
  Al. Zwycięstwa 239, lok. 11; 81-521 Gdynia
  Tel. +48 58 760 00 10, Fax. +48 58 760 00 10
  e-mail: sekretariat@profitum.com.pl
  Polityka prywatności
  Żądanie RODO
  Dla Sygnalistów
  Copyright © Profitum Wealth Management Sp. z o.o.